Algemene Voorwaarden
Dreamchaser Coaching & Training

Algemene Voorwaarden van Dreamchaser Coaching & Training (verder genoemd DC&T), onderdeel van eenmanszaak Dorien Lambrechts, gevestigd te Poederlee (Schrieken 3), ondernemingsnummer BE0632.994.779.

Dorien Lambrechts
Dreamchaser Coaching & Training
Schrieken 3
2275 Poederlee
België
Ondernemingsnummer BE0632.994.779

Contact via e-mail: contact@dorienlambrechts.com

Bedankt voor het vertrouwen. Neem even de tijd onze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. DC&T/Dorien Lambrechts past deze toe bij alle afspraken voor (groeps)trajecten, (online) cursussen, workshops, evenementen en persoonlijke begeleiding met paarden.

Artikel 1 – Inleiding

1.1 Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.
1.2 Indien de klant tijdens een workshop, (online) cursus, event, individueel traject of groepstraject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag steeds verschuldigd.
1.3 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.
1.4 Dit geldt voor alles georganiseerd door DC&T/Dorien Lambrechts.
1.5 De inschrijving/bestelling per e-mail of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, een bericht naar de facebookpagina Dorien Lambrechts, WhatsApp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 2 – Voorwaarden deelname online cursus of online (groeps)traject

2.1 Het aanbod van DC&T/Dorien Lambrechts omvat meerdere online cursussen en/of (groeps)trajecten, die DC&T/Dorien Lambrechts hierna (groeps)programma zal noemen. Het online (groeps)programma geeft de klant het recht om levenslang toegang te krijgen tot het online gedeelte van het programma. Levenslang staat voor zolang DC&T/Dorien Lambrechts de website houdt. Indien om een of andere reden de website offline gehaald zou worden, wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt deze ruimschoots de tijd om het online programma te downloaden indien hij/zij dit wenst. Het online programma is enkel bedoelt voor eigen gebruik en mag onder geen beding gedeeld worden met derden. Het programma blijft het eigendom van DC&T/Dorien Lambrechts.
2.2 In het online (groeps)programma deelt DC&T/Dorien Lambrechts haar kennis, ervaring en tools. Zelf moet de klant naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de oefeningen en het maken van de bijhorende opdrachten. Het succes van de klant met het (groeps)programma is grotendeels afhankelijk van de klant zijn eigen inspanningen. DC&T/Dorien Lambrechts zal zich inspannen dat de klant de juiste handvatten hebt en staat DC&T/Dorien Lambrechts binnen de grenzen van het programma voor de klant klaar. De ondersteuning die DC&T/Dorien Lambrechts biedt, is afhankelijk van welk pakket de klant heeft aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.
2.3 De eventueel bijhorende live dagen zijn te volgen binnen de periode van het gestarte pakket, waarvoor de klant heeft ingeschreven. Deze data worden vast ingepland en kan de klant niet verschuiven. Als de klant om een of andere reden niet zou kunnen aanwezig zijn, laat dit tijdig aan ons weten. De klant krijgt enkel toegang tot de live dagen die tot de gekozen periode behoren.
2.4 Bij de betaling krijgt de klant een link waarmee de klant toegang krijgt tot de besloten Facebookgroep & een link waarmee de klant toegang krijgt tot de online leeromgeving. Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het (groeps)programma aanschaft.
2.5 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van de online leeromgeving zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Dorien Lambrechts, respectloos of discriminerend taalgebruik), wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot het (groeps)programma onmiddellijk ontzegd.
2.6 DC&T/Dorien Lambrechts behoudt zich het recht voor de betaalde inschrijvings- of abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.
2.7 DC&T/Dorien Lambrechts behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 3 – Online leeromgeving

3.1 De online leeromgeving is toegankelijk met een jaarlijks abonnementsgeld. Het bedrag waar de klant oorspronkelijk aan instapt, wordt voor de klant vastgezet zolang de klant lid blijft.  Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.
3.2 Eén maand voor de eindtermijn van het jaarlijkse lidmaatschap, ontvangt de klant een e-mail waar DC&T/Dorien Lambrechts vraagt of de klant zijn lidmaatschap wil verlengen. Indien we geen antwoord krijgen op deze e-mail binnen de week na verzending, wordt het voor 1 jaar verlengd aan dezelfde voorwaarden als het vorige jaar. Als de klant meteen na ontvangst van deze e-mail laat weten dat de klant zijn lidmaatschap wil stopzetten, wordt het stop gezet na het aflopen van het jaarlijkse lidmaatschap.
3.3 De online leeromgeving kan betaald worden in 1 (een) betaling of de klant kan kiezen voor 12 (twaalf) maandelijkse termijnen. Bij inschrijving in de online leeromgeving met betaling in maandelijkse termijnen, wordt er een extra vergoeding voor administratiekosten bijgerekend (verrekend in de prijs). Bij inschrijving in de online leeromgeving in maandelijkse termijnen, gaat de klant een verbintenis van 12 maanden aan. Er wordt geen terugbetaling gedaan. Bij niet betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum, wordt er een herinnering gestuurd waarna de klant 7 dagen de tijd heeft om te betalen. Bij nog niet betaling na die termijn, wordt het volledige bedrag dat nog openstaat voor het hele lidmaatschap in 1 (een) keer aangerekend.
3.4 De levenslange toegang tot de online leeromgeving is een eenmalige betaling waarbij de klant levenslang toegang krijgt tot de online leeromgeving. Betaling gebeurt in 1 (een) keer of in 12 (twaalf) maandelijkse termijnen. Bij niet betaling geldt hetzelfde als het jaarlijkse lidmaatschap van de online leeromgeving. Bij niet betaling na 30 (dertig) dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het innen van abonnementsgeld via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele gerechtelijke kosten. Bevoegde rechtbank is die van het arrondissement Turnhout/België.
3.5 Instappen in de online leeromgeving (levenslang of jaarlijks) is definitief na betaling van de eerste termijn, daarna is de klant gebonden aan de betaling van het resterende bedrag in termijnen of in 1 keer opvorderbaar door DC&T/Dorien Lambrechts bij niet tijdige betaling door de klant.
3.6 Bij de betaling van het abonnement voor de online leeromgeving krijgt de klant een link waarmee hij/zij toegang krijgt tot de besloten Facebookgroep en een link waarmee hij/zij toegang krijgt tot de online leeromgeving. Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het abonnement aanschaft.
3.7 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van de online leeromgeving zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DC&T/Dorien Lambrechts, respectloos of discriminerend taalgebruik), wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de online leeromgeving en de bijhorende besloten Facebookgroep ontzegd.
3.8 DC&T/Dorien Lambrechts behoudt het recht om de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.
3.9 DC&T/Dorien Lambrechts behoudt bovendien het recht om het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van het volledige aanbod zijn altijd inclusief BTW.
4.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen (maximum 6) worden voldaan mits akkoord van DC&T/Dorien Lambrechts. Als de klant het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het groepsprogramma de verplichting tot betaling bestaan, tot alle termijnen zijn ingelost.
4.3 Indien de klant achterloopt met betalingen, dan heeft DC&T/Dorien Lambrechts het recht om de klant de toegang te ontzeggen tot het (groeps)programma en de verplichtingen op te schorten, totdat de klant de betreffende termijn(en) betaald heeft. Na betaling kan de klant deelnemen (indien de data al voorbij zijn, heeft de klant er geen recht meer op en vervalt deze voor de klant). DC&T/Dorien Lambrechts heeft het recht om de toegang van de klant tot de besloten Facebookgroep op te schorten en de toegang tot de online leeromgeving te blokkeren tot de betaling in orde is.
4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
4.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 (veertien) kalenderdagen, of indien anders vermeld op de factuur, na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.
4.6 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
4.7 De factuur wordt altijd verstuurd via e-mail.
4.8 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 (tien) dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren, uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen.

Artikel 5 – Annulaties

5.1 Workshop, (groeps)programma, (groeps)traject, event: bij annulatie tot 14 (veertien) kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 (veertien) kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.2 Coaching: annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
5.3 Online workshop, online cursus, (groeps)programma, (groeps)traject: bij annulatie tot 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.4 Online leeromgeving: zie artikel 3.5

Artikel 6 – Intellectuele eigendom en gebruik materialen

6.1 DC&T/Dorien Lambrechts bezit de intellectuele eigendomsrechten op de teksten en materialen van elk (groeps)programma. Tijdens en na het programma mag de klant de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij DC&T/Dorien Lambrechts hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij DC&T/Dorien Lambrechts hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.
6.3 De intellectuele eigendomsrecht gebruik van materialen blijven van DC&T/Dorien Lambrechts.

Artikel 7 – Materialen en licenties

7.1 DC&T/Dorien Lambrechts streeft ernaar de materialen levenslang online voor de klant toegankelijk te houden, maar DC&T/Dorien Lambrechts kan dit niet garanderen. Als DC&T/Dorien Lambrechts de materialen gaat verwijderen of verhuizen naar een andere URL, dan wordt de klant altijd 3 (drie) maanden op voorhand per e-mail verwittigd. De klant is dan in staat deze materialen te downloaden of op een andere manier te bewaren. DC&T/Dorien Lambrechts zal dit bericht versturen naar het laatste e-mailadres dat de klant aan DC&T/Dorien Lambrechts heeft bekend gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor risico van de klant.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Indien de klant ontevreden zou zijn over het (groeps)programma, een onderdeel van het (groeps)programma of de ondersteuning van DC&T/Dorien Lambrechts, gelieve DC&T/Dorien Lambrechts hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen via e-mail. DC&T/Dorien Lambrechts ontvangt dan van de klant een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat DC&T/Dorien Lambrechts in staat is om te reageren en als de klacht gegrond is, om deze recht te zetten. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan DC&T/Dorien Lambrechts niet in behandeling nemen.
8.2 Klachten dient de klant binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald (groeps)programma of onderdeel van een (groeps)programma aan DC&T/Dorien Lambrechts te melden. Indien de klant de klacht later meldt, heeft de klant geen recht meer op rechtzetting, vervanging of schadeloosstelling.
8.3 Ook als de klant een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van DC&T/Dorien Lambrechts wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, enzovoort, is uitgesloten.
9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, dient de klant DC&T/Dorien Lambrechts eerst schriftelijk in gebreke te stellen, met een redelijke termijn, zodat DC&T/Dorien Lambrechts in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te recht te zetten, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 10 – Privacy

10.1 DC&T/Dorien Lambrechts neemt de privacy van de klant serieus en gebruikt de persoonsgegevens van de klant enkel in het kader van de dienstverlening. DC&T/Dorien Lambrechts houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens DC&T/Dorien Lambrechts verwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring, die iedereen steeds kan raadplegen op de website.
10.2 Alles wat in het contact tussen DC&T/Dorien Lambrechts en de klant besproken wordt, blijft vertrouwelijk. DC&T/Dorien Lambrechts deelt het besprokene nooit met derden. De klant beslist zélf wat hij/zij aan derden meedeelt.

Artikel 11 – Overig

11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen DC&T/Dorien Lambrechts en de klant overeengekomen zijn.
11.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. DC&T/Dorien Lambrechts en de klant zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail, sms, Facebook Messenger, WhatsApp en andere sociale media.

Artikel 12 – Geschillen

12.1 Bij eventuele geschillen zal DC&T/Dorien Lambrechts altijd eerst haar best doen om het geschil onderling met de klant op te lossen, voordat DC&T/Dorien Lambrechts een geschil aan de rechter voorlegt.
12.2 Indien DC&T/Dorien Lambrechts en de klant er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht van het kanton te Herentals of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14 – Wijziging van de voorwaarden

14.1 DC&T/Dorien Lambrechts is bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na publicatie op de website.

Artikel 15 – Coaching

15.1 De (online) cursussen, workshops, evenementen en (groeps)trajecten gegeven door DC&T/Dorien Lambrechts, zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
15.2 Alle (online) cursussen, workshops, evenementen en (groeps)trajecten zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
15.3 Wanneer DC&T/Dorien Lambrechts overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt het traject voortijdig beëindigd. Omgekeerd kan ook de klant besluiten vroegtijdig met de coaching te stoppen. De klant zal dit bespreken tijdens een sessie zodat DC&T/Dorien Lambrechts, samen met de klant, kan nagaan of het hier gaat om een objectiveerbare tekortkoming vanwege DC&T/Dorien Lambrechts, of eerder om een praktische- of ‘weerstandsreden’ waarbij de klant ‘vlucht’ voor de verandering waarvoor hij/zij oorspronkelijk gekomen is. In dit laatste geval zal DC&T/Dorien Lambrechts de klant hierop wijzen en blijft de klant vrij in zijn beslissing.
15.4 Bij te laat komen op een fysieke afspraak, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De klant betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.

Artikel 16 – Coaching met paarden

16.1 De kernwaarden van DC&T/Dorien Lambrechts zijn eerlijkheid, integriteit, loyaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. We vragen ten allen tijden respect voor elkaar en de paarden. De accommodatie is een plaats waar velen tot rust komen. DC&T/Dorien Lambrechts vraagt iedereen dit te respecteren en daarbij eventuele andere klanten de tijd te geven om hun sessie op een rustige manier af te ronden.
16.2 Trajectkaarten blijven 1 jaar geldig en zijn persoonlijk. De trajectkaarten worden niet terugbetaald.
16.3 Voor sessies waarbij DC&T/Dorien Lambrechts de paarden inschakelt om te rijden, is de klant verplicht een veiligheidshelm te dragen. Als de klant er geen heeft, kan hij/zij gratis een lenen tijdens de duur van de sessie. DC&T/Dorien Lambrechts adviseert om gemakkelijke kledij en stevig schoeisel te dragen, rekening houdend met de weersomstandigheden.
16.4 De klant blijft ten allen tijden aansprakelijk voor zichzelf. Hij/zij draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens de (groeps)trajecten of workshops met paarden. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor letsel of schade toegebracht aan de paarden, materialen of de accommodatie.

<a href="https://www.dorienlambrechts.com/wp-content/uploads/2018/12/DCT-Algemene-Voorwaarden.pdf">Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden</a>